VIZE INSTITUTU INTERNÍ KOMUNIKACE
Společnosti by měly zlepšovat své vztahy se zaměstnanci, aby ti lépe rozuměli tomu, co se ve firmě děje, kam směřuje, jakou roli v ní hrají, a chtěli tak přispět k firemním cílům.

MISE INSTITUTU INTERNÍ KOMUNIKACE
Interní komunikace by měla fungovat ve firmách co nejefektivněji a měla by být vnímána jako důležitý nástroj přispívající k úspěchu organizace. Přinášíme proto podněty, příklady, metodiky a příležitosti k výměně zkušeností.

CÍLE
Profilovat interní komunikaci jako prestižní a důležitou oblast a podpora knowledge-sharing, vytvoření a sdílení best practice propojení s mezinárodními skupinami, následné navázání partnerství trvalé rozšiřování členské základny na území České a Slovenské republiky a aktivnější zapojení zahraničních manažerů.

DEFINICE INTERNÍ KOMUNIKACE
Prostřednictvím IK společnosti zlepšují své vztahy se zaměstnanci, aby ti lépe rozuměli tomu, co se ve firmě děje, kam směřuje, jakou roli v ní hrají, a chtěli tak přispět k firemním cílům.