Obchodní podmínky

Společnost Savoir-faire s.r.o. IČ: 28928920, se sídlem Karmelitská 268/26, 118 00 Praha , zapsaná v OR u MS v Praze, C 249487 poskytuje služby v oblasti otevřených i zakázkových vzdělávacích akcí, poradenství, konzultace. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a společností Savoir-faire s.r.o. a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi společností Savoir-faire s.r.o. a zákazníkem vzniká na základě objednávky.

Obchodní podmínky – KURZY A SEMINÁŘE

Objednávky, přihlášky, registrace

Přihlášky na vzdělávací akce přijímáme pouze písemně. Registrace je možná přes registrační formulář nebo e-mailem.
Zaslané přihlášky jsou závazné, ale objednatel může od objednávky odstoupit nejpozději 7 pracovních dnů před zahájením akce. Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v odstavci „Stornovací podmínky“.

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito organizačními pokyny. Dbejte, prosím, aby všechny údaje na přihlášce byly čitelné.

Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity semináře/akce.

Pokud objednáte přes registrační formulář, přijde vám na e-mail „rekapitulace objednávky“. Pokud vám tato „rekapitulace“ nejpozději následující pracovní den po objednání nepřijde, nebyl nákup řádně proveden. Pokud objednáte formou e-mailu, bude vám přijetí objednávky zpětně potvrzeno (zpravidla do druhého dne).
Jako potvrzení registrace na vybranou akci slouží zálohová faktura. Pozvánka, která Vám přijde e-mailem zpravidla do 24 hodin od objednání. Pokud ji nedostanete, informujte se, prosím, zda byla vaše registrace řádně provedena. Vstupenka spolu s potvrzením o platbě Vám bude doručena elektronicky v den připsání částky na náš účet.

Přihlášky se přijímají nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším je třeba konzultace s pracovníky společnosti.

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 7 pracovních dnů před zahájením akce.. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy (ve stanovené lhůtě) nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

Fakturace a způsob úhrady

Každý účastník je povinen před zahájením provést řádně úhradu. Bez prokazatelného doložení úhrady nebude účastník vpuštěn.
Způsoby úhrady jsou:
– převodem – na základě zálohové faktury

Podkladem pro platbu je zálohová faktura, která vám bude doručena e-mailem zpravidla do 24 hodin od provedení objednávky. Platbu proveďte dle instrukcí na ZF s uvedením přiděleného variabilního symbolu, jinak nemůže být vaše platba identifikována.

Daňový doklad – fakturu klientům zasíláme automaticky po obdržení platby elektronicky.

Ceny v e-shopu jsou uvedeny bez i s DPH platnou dle aktuální legislativy (zákon o dani z přidané hodnoty) a jsou konečné. V případě smluvních individuálních cenových podmínek (např. věrnostní slevy) bude konečná cena klientovi sdělena až na faktuře.

Ostatní informace k organizaci

Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením akce. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během přednášky.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, data a místa konání apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Prosíme vás o uvedení vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce. Jestliže společnost zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. Společnost Savoir-faire s.r.o. může z důvodu naplnění kapacity akce od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet společnosti.

Společná závěrečná ustanovení

Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení

Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů společností Savoir-faire s.r.o. v rozsahu: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště, číslo bankovního spojení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů společností Savoir-faire s.r.o. a to pro účely plnění smluvních závazků, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely (včetně pořízení a následného publikování fotografie a videozáznamu své osoby). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o jejich dobrovolné poskytnutí. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti Savoir-faire s.r.o. může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti Savoir-faire s.r.o.

Projeví-li zákazník zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost povinna tuto informaci poskytnout.

Zákazník souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení společností Savoir-faire s.r.o. na poskytnutou elektronickou adresu.

Ostatní informace
Společnost Savoir-faire s.r.o. je plátcem DPH.
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 11. 2016

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Svým podpisem (případně zaškrtnutím příslušného pole v případě internetového formuláře) udělujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů (včetně např. osobních údajů vyplněných do základního registračního formuláře a údajů zadávaných v průběhu spotřebitelských soutěží konaných přes tyto webové stránky) společností Savoir-faire s.r.o. IČ: 28928920, se sídlem Karmelitská 268/26, 118 00 Praha, která je správcem, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlasíte se zpracováním uvedených osobních údajů pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas udělujete dobrovolně na dobu 10-ti let, avšak můžete jej kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Svým podpisem (případně zaškrtnutím příslušného pole v případě internetového formuláře) potvrzujete, že jste byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů Savoir-faire, zejména na to, že máte práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžete bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd., i o právu obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Vytvořeno